Licytacja, Opole, ul. Koszyka 3/32

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KWOP1O/00084215/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimska 60a w sali nr 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną nieruchomość. Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 32 z przynależną piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 44,05 m2, położony w budynku mieszkalnym w Opolu przy ul. Szymona Koszyka 3, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1O/00084215/7 wraz z udziałem 504/100000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 49/31 km 32 o pow. 0,6991 ha, obręb Opole-Szczepanowice i wspólnych części budynku, objętych KW nr OP1O/00080753/2. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 32 znajduje się na 10 piętrze budynku mieszkalnego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przynależności o pow. 41,32 m2 oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 2,73 m2. Drzwi wejściowe po wymianie. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie. należącej do dłużników: MAŁGORZATA CIELEŃ, SEBASTIAN CIELEŃ, położonej: 45-720 Opole, Koszyka 3/32, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00084215/7]

Suma oszacowania wynosi 147 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 325,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 710,00zł, przynajmnie na 1 dzień przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Opolu 69 10501504 1000 0091 3772 9795

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Bartosz Ciszak