„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

– Nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

<< Powrót do licytacji

Jak przebiega egzekucja komornicza?


Egzekucję komorniczą wykonuje się w przypadku, gdy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, mimo przegrania sprawy sądowej. Zadaniem komornika sądowego jest przeprowadzenie egzekucji tak, aby skutecznie ściągnąć od dłużnika należności wierzyciela.

Rozpoczęcie działań jest następstwem wysłania wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela do wybranego komornika sądowego. Razem z nim dołączany jest tytuł wykonawczy, czyli zazwyczaj wyrok, nakaz zapłaty, bądź bankowy tytuł egzekucyjny.

Tytuł wykonawczy zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności, która poświadcza, iż tytuł egzekucyjny jest zgodny z wymogami prawnymi i może zostać wykonany. Tytułem egzekucyjnym może być również wyrok sądu polubownego – akt notarialny mówiący o tym, iż dłużnik poddaje się egzekucji, bądź ugoda zawarta przed mediatorem.

Sposoby egzekucji komornicznych

We wniosku egzekucyjnym wierzyciel musi wskazać świadczenie, które ma zostać spełnione, a także sposób w jaki ma zostać wyegzekwowane. Wedle kodeksu postępowania cywilnego należy zastosować jeden z poniższych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych:

Z powyższych sposobów egzekucji komorniczych wierzyciel powinien wybrać ten, który pozwoli na zaspokojenie wierzytelności, zaś dla dłużnika będzie najmniej uciążliwy. Komornik może również prowadzić egzekucję korzystając z kilku źródeł jednocześnie.

 

Wierzyciel musi również podać informacje o majątku dłużnika, jeśli jednak nie jest w stanie ich określić może we wniosku egzekucyjnym zlecić poszukiwanie. Efektem jest wniosek komornika sądowego do ZUS-u, banków, urzędu skarbowego, a także ewidencji gruntów i pojazdów z prośbą o udostępnienie danych o majątku dłużnika.

Zajęcie prawa majątkowego

Kolejnym zadaniem komornika jest zajęcie prawa majątkowego. Dłużnik, wierzyciel, jak i powiązane podmioty muszą zostać poinformowane o podjętych działaniach. Co za tym idzie stosowną informację otrzymuje bank, w którym dłużnik utrzymuje oszczędności, czy chociażby pracodawca wypłacający wynagrodzenie. Komornik ma również obowiązek udzielenia wyjaśnień o stanie sprawy wedle życzenia powiązanego podmiotu.Koszty związane z przeprowadzeniem egzekucji komorniczej powinien zwrócić dłużnik wierzycielowi – są one ściągane wraz z egzekwowanym roszczeniem.

Wnioski do pobrania