„Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

– Nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

<< Powrót do licytacji

Czym się zajmuje komornik sądowy?


Komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi działającymi przy sądach rejonowych. Funkcja ta pozwala na skuteczną ochronę prawną zgodną z prawem karnym. Mogą prowadzić egzekucje komornicze na terenie całego kraju – nie są ograniczenie tylko do swojego rewiru.

Wierzyciel posiadający orzeczenie sądowe wraz z klauzulą wykonalności, kieruje się do komornika razem z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania. Komornik sądowy ma obowiązek podjąć się egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Komornik realizuje orzeczenia sądów, przede wszystkim odzyskując od dłużników świadczenia pieniężne, takie jak niespłacone kredyty, czy faktury. Jego zadaniem jest wykonanie egzekucji komorniczej w sposób wybrany przez wierzyciela, czyli chociażby poprzez zajęcie rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, czy przejęcie nieruchomości lub ruchomości.

Komornik ma większe prawa niż windykator

Komornika sądowego nie należy mylić z windykatorem, bowiem komornicy mają inne uprawnienia i mają większą szansę na skuteczniejsze działania. W przeciwieństwie do windykatorów, komornik może przeprowadzić egzekucję z dochodów, czy nieruchomości i ruchomości. Przysługuje mu również prawo do otwarcia pod przymusem drzwi domu, bądź mieszkania dłużnika. Szersze kompetencje pozwalają na szybką realizację egzekucji i odzyskanie pieniędzy wierzycieli.

Obowiązki komornika – sporządzanie spisów i poszukiwanie majątku dłużnika

Jednym z obowiązków komornika sądowego jest również dostarczanie obwieszczeń i zawiadomień sądowych wymagających potwierdzenie odbioru. Innym z zadań jest sporządzanie spisu majątkowego, a kolejno zabezpieczenia w przypadku roszczeń z nim związanych.

Na zlecenie wierzyciela komornik może również oszacować majątek dłużnika i zdobyć informacje o tym, jakiego rodzaju majątek posiada. W takiej sytuacji wystosowuje się odpowiednie pisma do urzędów w celu sprawdzenia jego stanu kont bankowych, posiadania gruntów, nieruchomości, czy pojazdów. Celem tych działań jest znalezienie możliwości na spłatę zaległości i wybór dla dłużnika najmniej uciążliwego sposobu spłaty.

Wnioski do pobrania